Nostrifikace je definována jako uznání zahraniční kvalifikace a vzdělání na úroveň shodnou se vzděláním, které je poskytováno v České republice. Nostrifikaci jste povinni vyžádat, pokud žadatel (tedy absolvent vysoké školy v zahraničí), chce v České republice nastoupit do školy, a stát se tak součástí našeho školního vzdělávacího systému.

V druhém případě je o ni požádáno, pokud má žadatel v úmyslu na území České republiky začít pracovat. Nostrifikace je povinná pro všechny země. Výjimkou bývá vzdělání získané na Slovensku.

Všechny vaše doklady musí být totožné s diplomem. Pokud tedy dojde ke změně vašeho rodného jména, musíte vše úředně doložit (například oddacím listem v případě svatby).

Pokud chcete nostrifikaci získat, musí žadatel podat písemnou žádost veřejné vysoké škole. K žádosti je nutné doložit:

  • Originál nebo úředně ověřenou kopii svého dokladu o ukončení studia. Doklad o ukončení studia zašlete na příslušnou vysokou školu, která má stejné nebo alespoň podobné předměty. Při hladkém průběhu, kdy jsou přiloženy veškeré potřebné doklady, má vysoká škola na rozhodnutí 30 dní. Pokud nejsou přiloženy všechny doklady, bude pak vyřizování trvat déle, škola pak má na rozhodnutí 60 dní. Je-li vaše žádost o nostrifikaci zamítnuta, pak se můžete obrátit na jinou vysokou školu nebo podat písemné odvolání.
  • Pokud vás zastupuje jiná osoba, musí být přiložena plná moc, ve které žadatel zmocňuje svého zmocněnce v plném znění.
  • Někdy si úřad může vyžádat potvrzení, že vaše vysokoškolské vzdělání bylo poskytováno oprávněnou institucí. Pokud není žádost podána v národním jazyce (tedy v českém jazyce), může být vyžádán překlad. Ten je vyhotoven převážně soudním tlumočníkem.

Je také nezbytné zaplatit poplatek, který nyní činí 3.000 Kč. Poplatek uhradíte buď vysoké škole nebo příslušnému ministerstvu. Záleží vždy na situaci, kde o svoji nostrifikaci budete žádat.

Kdo rozhoduje o nostrifikaci

  • Vysoké školy – platí pouze pro veřejné vysoké školy nikoli pro soukromé.
  • MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy funguje jako odvolávací úřad. Na odvolání máte 15 dní od doručení tohoto rozhodnutí. Pokud zamítnutí nevydala vysoká škola, ale rozhodlo o tom ministerstvo, pak se nejedná o odvolání, ale o rozklad.
  • Ministerstvo obrany – rozhoduje v oblasti jakéhokoli vzdělání, které je pod záštitou vojenství.
  • Ministerstvo vnitra – má hlavní slovo při rozhodování v oblasti bezpečnostních složek.

Modrá karta

Modrá karta je umožnění dlouhodobého pobytu cizincům, kteří přijedou za účelem práce, která vyžaduje vysokou kvalifikaci. Vysoká kvalifikace je doložení řádného ukončení vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání, které musí trvat minimálně 3 roky.

Žádost o vystavení modré karty můžete podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, lze ji také podat na pracoviště MVČR, pokud již na území České republiky legálně pobýváte na základě platného víza.

Chcete pomoci s nostrifikací dokladů? Obraťte se na www.irsczech.com , kde se právě na to specializují.