V následujícím textu se zaměříme hlavně na chyby významové, neboť pro překlady nabízené pro Brno a okolí jsou tyto chyby nejčastější. Významové chyby se dají dále rozčlenit do těchto tří kategorií:

Chyby vzniklé nedostatečnou znalostí jazyka originálu

Důležité pro překlad textu jsou především chyby vzniklé užitím nepřesných nebo zcela nesprávných ekvivalentů vznikající z neznalosti přesného významu slov. Při vzniku těchto chyb může spolupůsobit i nedostatečná znalost skutečností, o které originál vypovídá.

Může se tu projevovat i vliv jazyka mateřského, do kterého překládáme, např. v případě překladu z němčiny jsou toliko běžná homonyma neboli výrazy v češtině stejně znějící anebo píšící se, ale v němčině mající naprosto odlišný význam (příklady nejvíce nebezpečných homonym v německém jazyce si můžete prohlédnout v následujícím videu: https://www.youtube.com/watch?v=AirMZDZKEq0). Patří sem i chyby plynoucí z neznalosti správného významu gramatických vazeb.

Jazyková škola PELICAN ošetřuje možný vznik těchto chyb dvěma způsoby. Zaprvé důkladně dbá na výběr překladatelů a podrobně si ověřuje jejich jazykové schopnosti a dovednosti. Zadruhé je na požádání schopná zajistit překlady rodilými mluvčími, pro něž je angličtina(ale i šestnáct dalších jazyků) rodnou řečí. Anglický překlad od rodilého mluvčího je tím nejdokonalejším, co může být, neboť ve svém textu v případě potřeby překladatel odkazuje na kulturní kontext a reálie dané země.

Chyby vzniklé nedostatečnou znalostí skutečnosti, o které originál vypovídá

Jak už jsme v předchozí části načrtli, dalším typem chyb jsou ty vzniklé nedostatečnou znalostí skutečnosti, o které originál vypovídá. Tyto chyby, i když nejsou tak časté, patří k těm nejvíce zrádným, neboť mají za následek, že sdělení v překladu se od originálu bude natolik lišit, že informace obsažená ve větě zůstane po překladu zcela nesrozumitelná.

Obzvláště u překladů angličtiny se tento typ chyb téměř nevyskytuje, neboť názvy většiny odborných nástrojů a termínů se z tohoto jazyka vůbec nepřekládají a v češtině používáme k jejich vyjádření buď jejich počeštěné ekvivalenty anebo slova přímo v jejich anglické podobě (jedná se o slova jako je např. management, marketing apod.).

Tip na článek:  Lokalizace v překladech

Pokud k těmto chybám však nakonec dochází, jedná se většinou o více technické, medicinské anebo vědecké texty. Chybný překlad textu poté plyne z neznalosti předmětu, tedy z neznalosti skutečnosti, o které originál vypovídá.

Společnost PELICAN klade obzvláště velký důraz na odborné znalosti jejich překladatelů. Důležité není pro společnost PELICAN pouze, jestli daný překladatel má teoretické znalosti, ale také jestli srovnatelné texty již překládal v minulosti. Díky jejím bohatým zkušenostem s překladatelskou činností může navíc čerpat z konkrétních zakázek z minulosti a to např. z oblasti strojírenství, financí, ale i medicíny a vojenství. Obzvláště bohaté zkušenosti má pak s překlady vědeckých textů zaměřených na školství a práci s mládeží po celé Evropě.

Chyby vzniklé nedostatečnou pozorností či nedbalostí

Při překladu textu patří tyto chyby svojí podstatou k těm nejzbytečnějším, neboť k nim dochází i u překladatelů, kteří se dvou předchozích typů chyb vůbec nedopouštějí. Patří sem např. vynechávky určitého větného úseku anebo interpunkčního znaménka, nesprávné vyjádření vztahů ve větě apod.

Definice těchto chyb je však velmi široká. V krajním případě bychom všechny chyby mohly v podstatě označit za chyby vzniklé nedostatečnou pozorností či nedbalostí. Překlady z angličtiny mají v sobě překvapivě těchto chyb nejvíce. Je to hlavně z toho důvodu, neboť překladatelé jsou již na anglický překlad tak navyklí, že spoustu kroků při své činnosti dělají už zcela automaticky. Tento tak říkajíc strojový přístup má poté za následek, že se občas dopouštějí úplně zbytečných chyb z nepozornosti, nebo se dopustí nedbalosti kvůli tomu, že jim překlady a angličtina připadají až příliš jednoduché.

Obzvláště překlady v němčině musí být kontrolovány pečlivě, neboť pro němčinu toliko typická dlouhá souvětí se slovesem až na konci jsou velmi náročná na pozornost překladatele, aby vytvářel významově přesné překlady. Němčina je také velmi zrádná kvůli jejímu spojování slov. Tyto spřežky se totiž v češtině překládají víceslovně, a naopak víceslovné výrazy složené z přídavných a podstatných jmen se mají pro dodržení významové přesnosti překládat do němčiny jednoslovně.

Jazyková škola PELICAN je si těchto rizik vědomá, a proto klade obzvláště velký důraz na následnou korekturu, díky které je schopná chyby vzniklé nedostatečnou pozornosti či nedbalostí zcela eliminovat.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *