Modrá karta je doklad, který cizince ze zemí mimo Evropskou unii a Norsko, Island, Lichtenštejnsko, či Švýcarsko opravňuje k dlouhodobému pobytu v České republice za účelem výkonu vysoce kvalifikovaného zaměstnání.

Nepotřebuje k ní už žádné pracovní povolení a může v ČR legálně pracovat. Vysoce kvalifikovaní jsou pro účel modré karty zaměstnanci s řádně ukončeným vysokoškolským vzděláním, popřípadě vyšší odborným vzděláním v minimální délce 3 roky.

Databáze volných míst pro žadatele o modré karty je na webových stránkách Ministerstva práce a sociální věcí.

Modrá karta se vydává těm pracovníkům, kteří kromě příslušného vzdělání splní další podmínky, a to, že:

 • mají řádnou pracovní smlouvu nejméně na jeden rok, a to na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu
 • mají sjednanou hrubou měsíční nebo roční mzdu, jejíž výše dosahuje minimálně výše 150 % průměrné hrubé roční mzdy v ČR

Modrá karta platí na dobu výkonu zaměstnání stanovenou v pracovní smlouvě plus 3 měsíce po skončení smlouvy. Celkem nejdéle na 2 roky. Každá modrá karta se vydává na konkrétní pracovní místo. Není možné si ji vyřizovat a pak teprve následně hledat zaměstnavatele.

Jak lze modrou kartu získat

Pro získání modré karty je třeba udělat následující kroky:

 • najít vhodné pracovní místo v centrální evidenci míst pro modré karty, případně si ověřit, zda místo, o které má žadatel zájem a informace o něm získal třeba na internetu, získání modré karty umožňuje,
 • žadatel musí mít platnou pracovní smlouvu, takže se musí spojit se zaměstnavatelem, který vybrané pracovní místo nabízí, a dohodnout se s ním na podmínkách pracovní smlouvu; její podepsaná kopie se k přikládá k žádosti,
 • podat žádost o modrou kartu na velvyslanectví ČR, případně na odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, pokud už cizinec v ČR legálně pobývá, případně už má modrou kartu z jiného členského státu EU a o českou modrou kartu požádá do měsíce od svého vstupu na území ČR
 • žádost, jejíž formulář je na internetu, musí obsahovat také popis a číslo pracovního místa, na které má žadatel platnou pracovní smlouvu
 • dále je nutné předložit platný cestovní doklad, jehož platnost minimálně o 90 dní přesahuje předpokládanou dobu platnosti modré karty, 2 fotografie, doklad o dosaženém vzdělání, včetně jeho nostrifikace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejich úředně ověřené překlady; veřejné listiny z cizích zemí musí mít také vyšší ověření (apostila, superlegalizace)
 • dále je nutné také potvrzení o zajištěném ubytování po dobu pobytu v ČR a již zmíněnou pracovní smlouvu
 • v případě, že pracovní místo spadá do kategorie regulovaných povolání, je nutné doložit také doklad o splnění podmínek pro výkon tohoto povolání
 • dále může být žadatel požádán také o potvrzení, že netrpí závažným onemocněním, a výpis z rejstříku trestů nebo podobný doklad ze země původu žadatele
 • zaplatit poplatek odpovídající 1 000 Kč
Tip na článek:  Dovoz aut z EU? Zajímavá zkušenost i zbytečný risk! Anebo ne?

Detailní náležitosti spojené s podání žádostí lze dohledat na webu ministerstva vnitra.

Po posouzení žádosti na ministerstvu vnitra je žadatel informován, zda uspěl či ne. V případě, že ano, obdrží vízum na 90 dní, s nímž může přijet do ČR a modrou kartu si lze převzít. Pro udělení víza je nutné mít platné cestovní zdravotní pojištění.

Po příjezdu do ČR se musí dostavit na předem určené pracoviště odboru azylové a migrační politiky, poskytnout své biometrické údaje a uhradit poplatek za vydání karty ve výši 2 500 Kč.

Následně je ještě nutné přihlásit s k pobytu na příslušném regionálním pracovišti cizinecké policie. Po vyřízení všech náležitostí může začít pracovat, ale zaměstnavatele může během prvních dvou let pobytu případně změnit jen se souhlasem MV ČR.

Protože procedura je poměrně komplikovaná a je nutné vše předkládat v požadované variantě, je vhodné se spojit s odborníky, kteří s vyřízením modré karty žadateli pomohou.

Jednou z možností je využít služeb pracovní agentury IRS Czech, která vám pomůže nejen s výběrem pracovníků ze zahraničí ale také pomůže zajistit všechna potřebná povolení i modrou kartu.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *