Pair Dispute Young Handcuffs Bound  - Derks24 / Pixabay

Díl II: vypořádání SJM

S rozvodem manželství je nutně spojena i otázka vypořádání společného jmění manželů, které rozsudkem manželství zaniká, není-li mezi manžely existence společného jmění upravena jinak ve formě tzv. předmanželských či manželských dohod (režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství, případně režim rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění).

Obsah SJM

Obsahem společného jmění manželů v zákonném režimu je vše, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství se zákonnými výjimkami, kterými jsou například dary či dědictví.

Sporný versus nesporný rozvod

Jak již bylo podrobně rozvedeno v minulém díle, rozvod manželství může být sporný či nesporný. Protože jednou z podmínek nesporného rozvodu manželství je předložení dohody manželů o úpravě jejich majetkových poměrů (s úředně ověřenými podpisy manželů) soudu, k vypořádání společného jmění manželů dochází právní mocí rozsudku o rozvodu.

V případě sporného rozvodu se však předložení dohody o úpravě majetkových poměrů nevyžaduje a soud manželství rozvede i bez této dohody. Vypořádání SJM potom manželé řeší v samostatném řízení, případně se spolehnou na zákonnou domněnku, která je blíže popsán níže.

Vypořádání dohodou je výhodné pro oba bývalé manžele

Ani po právní moci rozsudku o rozvodu manželství není vyloučeno, aby se bývalí manželé na vypořádání společného jmění dohodli. Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu zejména tehdy, pokud je předmětem vypořádání nemovitá věc. Doporučujeme vám však jakoukoli takovouto dohodu uzavřít raději písemně, případně si nechte od manžela či manželky doručit potvrzení o tom, jak jste se vypořádali.

Mimořádně důležitá je dále také skutečnost, že vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Bylo-li její právo vypořádáním dotčeno, může se třetí osoba domáhat, aby soud určil, že je vypořádání vůči ní neúčinné. Stejně tak platí, že vypořádání dluhů má účinky pouze mezi manžely, nikoliv vůči věřitelům (například bankám).

Není-li dohoda možná, rozhodne soud

Není-li vypořádání společného jmění dohodou možné, je možné se ho domáhat soudně. V žalobě na vypořádání společného jmění je třeba uvést všechny věci, které náleží oběma manželům společně a které chcete učinit předmětem vypořádání.

V následném řízení soud přihlédne zejména k potřebám nezaopatřených dětí, včetně toho, jak se který z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot a jak se každý z manželů staral o rodinu a rodinnou domácnost. Vždy však platí, že soud není návrhem na vypořádání vázán, může tedy rozhodnout podle svého vlastního uvážení.

Základní zásadou, která ovládá řízení o vypořádání společného jmění, je zásada rovnosti, tedy že podíly obou manželů jsou stejné. Ve výjimečných případech je nicméně možné domáhat se tzv. disparity podílů, tedy že jednomu z bývalých manželů má být přisouzeno více, než tomu druhému. Výjimečné případy, kdy soud stanoví podíly manželů odlišně od zákonného pravidla rovnosti, dovodila judikatura soudů. Jedná se zejména o péči o nezletilé děti, hendikepované děti či chování druhého z manželů v rozporu s dobrými mravy (alkoholismus, gamblerství, marnotratnost, neetické chování).

V řízení je také možné žádat náhradu toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek jednoho z manželů, stejně tak to platí naopak, tedy že každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek.

Zákonná domněnka vypořádání

Není-li ve lhůtě tří let od zániku společného jmění uzavřena ani dohoda a ani podána žaloba na vypořádání u příslušného soudu, uplatní se zákonná domněnka stanovující, že hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z manželů, který je užívá jako vlastník, ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví bývalých manželů a ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma, nyní již bývalým manželům.

Na webu rodinavpravu.cz najdete i další články na téma SJM a rozvod.

Mgr. Adam Stawaritsch, advokátní koncipient

bpv Braun Partners s.r.o.

Ovocný trh 1096/8

110 00 Praha 1

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *